Blog

TRAJTIMI FISKAL I FONDIT TË PENSIONIT “CREDINS PENSION”

Fondi i pensionit është një grup asetesh, i krijuar në bazë kontrate dhe pa personalitet juridik,
për rrjedhojë nuk i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat, ose taksës mbi vlerën e shtuar.
Taksimi i Fondit bazohet në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

TRAJTIMI FISKAL I KONTRIBUTEVE TË BËRA NGA ANËTARËT

Në përputhje me ligjin Nr. 10 197, datë 10.12.2009, për Fondet e Pensionit Vullnetar, Neni 88:

 • Kontributi i bërë nga çdo anëtar në Fond zbritet nga të ardhurat personale të tij për efekt tatimi.
 • Kthimi i investimit përfshirë fitimet nga kapitali prej investimeve të kryera me asetet e Fondit nuk i nënshtrohen tatimit, as për vetë Fondin dhe as për shoqërinë administruese.
 • Kontributet e bëra nga punëdhënësi dhe çdo kontribues tjetër në emër dhe për llogari të anëtarit të Fondit për efekte fiskale, nuk vlerësohen si të ardhura personale të anëtarit.
 • Në rast se anëtari në Fond është nën 50 vjeç, kufiri maksimal për lehtësitë tatimore për kontributet vjetore, është vlera më e vogël që del nga krahasimi i shumës 200 000 lekë dhe 15% të të ardhurave vjetore bruto të anëtarit.
 • Në rast se anëtari është mbi 50 vjeç, kufiri maksimal për lehtësitë tatimore për kontributet vjetore është vlera më e vogël, që del nga krahasimi i shumës 250 000 lekë dhe 25% të të ardhurave vjetore bruto të anëtarit.
 • Blerja e kuotave të Fondit është shërbim financiar dhe si rrjedhojë është e përjashtuar nga TVSH.
 • Shërbimet e ofruara nga Depozitari për Shoqërinë Administruese dhe anëtarët vlerësohen si shërbim financiar dhe si rrjedhojë janë të përjashtuara nga TVSH.
 • Tatimi që shoqëron tërheqjen e parakohshme është sa norma e zbatueshme në momentin e tërheqjes.

TRAJTIMI FISKAL I KONTRIBUTEVE TË BËRA NGA PUNËDHËNËSI

Kontributet e bëra nga punëdhënësi në interes të punëmarrësve të tij në një plan pensioni profesional vlerësohen shpenzim operativ, deri në shumën vjetore për çdo punëmarrës, të barabartë me 250 000 lekë, dhe kjo shumë vlerësohet shpenzim i zbritshëm, për qëllime të tatimit mbi fitimin të punëdhënësit.

TRAJTIMI FISKAL I PËRFITIMEVE TË MARRA NGA ANËTARI

Çdo pagesë e marrë nga anëtari i Fondit në momentin kur mbush kushtet ligjore për përfitim, tatohet me tatimin mbi të ardhurat personale.

TËRHEQJA E PARAKOHSHME

Nëse anëtari i Fondit kërkon të tërheqë asetet e akumuluara në llogarinë e tij individuale pa përmbushur kriteret ligjore për të përfituar, kjo konsiderohet tërheqje e parakohshme. Tërheqja e parakohshme shoqërohet me penalitete, që llogariten në raport me kohën e përmbushur nga anëtari nga momenti i kontributit të tij të parë e deri në momentin e tërheqjes së parakohshme

PENALITETI I TËRHEQJES SË PARAKOHSHME

Në rastin e tërheqjes së parakohshme Shoqëria Administruese do të aplikojë penalitete të cilat do të llogariten mbi vlerën neto të aseteve të kërkuara për t’u tërhequr para kohe pasi është zbritur tatimi sipas legjislacionit në fuqi në momentin e tërheqjes. Përqindja konkrete e penalitetit për çdo rast sipas përcaktimeve më lart, do të llogaritet në mënyrë përpjestimore në varësi të periudhës të derdhur të kontributeve:

 • 15% deri në 5 vitet e para nga data e kontributit të parë;
 • 10% nëse kanë kaluar 5 vite nga kontributi i parë, por jo më shumë se 10 vite;
 • 5% nëse kanë kaluar 10 vite nga kontributi i parë;
 • 2% për çdo tërheqje të parakohshme të kryer pas 20 vitesh nga data e kontributit të parë;
 • 0% nëse klienti është në moshën ligjore të pensionit ose deri në 5 vite para moshës së pensionit;
 • 0% nëse klienti klasifikohet në paaftësi të përhershme për punë.

Në moshën ligjore të përftimit të pensionit vullnetar, klienti ka mundësi të tërheqë fondin e tij të pensionit në vlerën totale në mënyrë të menjëhershme, ose në mënyrë periodike sipas kërkësës së tij.

Për efekt të llogaritjes së penalitetit të tërheqjes së parakohshme si datë e kontributit të parë do të konsiderohet data e parë e derdhjes së kontributit në fondin e parë të pensionit.

TRAJTIMI FISKAL I FONDIT TË INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”

Taksimi i Fondit bazohet në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Të ardhurat e përfituara nga letrat me vlerë konsiderohen si burim të ardhurash i tatueshëm për efekt të aplikimit të tatimit mbi të ardhurat personale. Investitori tatohet vetëm për vlerën e shtuar në fond, në momentin e tërheqjes së fondit.