Blog

TRAJTIMI FISKAL I FONDIT CREDINS PENSION

Fondi i pensionit është një grup asetesh, i krijuar në bazë kontrate dhe pa personalitet juridik, për rrjedhojë nuk i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat, ose taksës mbi vlerën e shtuar. Taksimi i Fondit bazohet në Ligjin Nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

REGJIMI TATIMOR I FONDIT TË PENSIONIT, NENI 156 I LIGJIT 76/2023 “PËR FONDET E PENSIONIT PRIVAT”:

 1. Kontributi i bërë nga çdo anëtar i një fondi pensioni zbritet nga të ardhurat personale të tij
  për efekt tatimi.
 2. Kthimi i investimit, përfshirë fitimet nga kapitali prej investimeve të kryera me aktivet e
  fondit të pensionit nuk i nënshtrohen tatimit, as për vetë fondin e pensionit dhe as për shoqërinë
  administruese.
 3. Kontributet e bëra nga punëdhënësi dhe çdo kontribuues tjetër, në emër dhe për llogari të
  anëtarit të një fondi pensioni, për efekte fiskale, nuk vlerësohen si të ardhura personale të anëtarit.
 4. Kufiri maksimal mujor, për lehtësitë tatimore, sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, është
  deri në nivelin e pagës minimale të miratuar në shkallë vendi.
 5. Blerja e kuotave të një fondi pensioni është shërbim financiar dhe, si rrjedhojë, është e
  përjashtuar nga TVSH-ja.
 6. Shërbimet e ofruara nga depozitari për shoqërinë administruese dhe anëtarët vlerësohen si
  shërbim financiar dhe si rrjedhojë janë të përjashtuara nga TVSH-ja.
 7. Tërheqja e parakohshme tatohet me normën në fuqi të tatimit mbi të ardhurat personale për
  vlerën e plotë të tërhequr parakohe, përfshirë kontributet.
 8. Blerja e një kontrate të sigurimit të jetës në formë “të përvitshme” nga një shoqëri sigurimi
  jete, që sjell një produkt me të ardhura të rregullta, periodike, do të trajtohet me të njëjtat lehtësi
  fiskale si pagesat periodike në formë pensioni të parashikuara në nenin 75 të këtij ligji.

TRAJTIMI FISKAL I KONTRIBUTEVE TË BËRA NGA PUNËDHËNËSI, NENI 157

Kontributet e bëra nga punëdhënësi në interes të punëmarrësve të tij në një fond pensioni vlerësohen shpenzim operativ deri në shumën vjetore për çdo punëmarrës, të barabartë me pagën minimale vjetore të miratuar në shkallë vendi, dhe kjo shumë vlerësohet shpenzim i njohur për qëllime të tatimit mbi fitimin.

TRAJTIMI FISKAL I PAGESAVE TË MARRA NGA ANËTARI, NENI 158

 1. Pagesat e marra nga anëtari i fondit të pensionit në mënyrë periodike mujore tatohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për tatimin mbi të ardhurat në Republikën e Shqipërisë.
 2. Pagesat e marra nga anëtari i fondit të pensionit në mënyrë të menjëhershme përpara afatit 2-vjeçar të parashikuar në nenin 75 të këtij ligji, tatohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për tatimin mbi të ardhurat në Republikën e Shqipërisë. Në bazë të Ligjit Nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, Neni 20 “Tatimi i pensioneve private”:
  Pika 7. Pagesat e marra nga anëtari i fondit të pensionit në mënyrë periodike mujore tatohen vetëm për kthimin nga investimi, me normën në fuqi të tatimit mbi të ardhurat personale.
  Pika 9. Pagesat e marra nga anëtari i fondit të pensionit në mënyrë të menjëhershme, përpara afatit të marrjes së tyre në mënyrë periodike mujore, siç parashikohet në ligjin për fondet e pensionit privat, tatohen me normën në fuqi të tatimit mbi të ardhurat personale për vlerën e plotë të aktiveve të tërhequra, përfshirë kontributet.

TËRHEQJA E PARAKOHSHME

Nëse anëtari i Fondit kërkon të tërheqë asetet e akumuluara në llogarinë e tij individuale pa përmbushur kriteret ligjore për të përfituar, kjo konsiderohet tërheqje e parakohshme. Tërheqja e parakohshme shoqërohet me penalitetin e tërheqjes së parakohshme.

PENALITETI I TËRHEQJES SË PARAKOHSHME

Në rastin e tërheqjes së parakohshme Shoqëria Administruese do të aplikojë penalitete të cilat do të llogariten mbi vlerën neto të aseteve të kërkuara për t’u tërhequr para kohe pasi është zbritur tatimi sipas legjislacionit në fuqi në momentin e tërheqjes. Përqindja konkrete e penalitetit për çdo rast sipas përcaktimeve më lart, do të llogaritet në mënyrë përpjestimore në varësi të periudhës të derdhur të kontributeve:

 

 • 15% deri në 5 vitet e para nga data e kontributit të parë;
 • 10% nëse kanë kaluar 5 vite nga kontributi i parë, por jo më shumë se 10 vite;
 • 5% nëse kanë kaluar 10 vite nga kontributi i parë;
 • 0% nëse klienti është në moshën ligjore të pensionit ose deri në 5 vite para moshës së pensionit;
 • 0% nëse klienti klasifikohet në paaftësi të përhershme për punë.

 

Në moshën ligjore të përftimit të pensionit vullnetar, klienti ka mundësi të tërheqë fondin e tij të pensionit në vlerë të menjëhershme ose në mënyrë periodike sipas kërkesës së tij.
Për efekt të llogaritjes së penalitetit të tërheqjes së parakohshme si datë e kontributit të parë do të konsiderohet data e parë e derdhjes së kontributit në fondin e parë të pensionit.

TRAJTIMI FISKAL I FONDIT CREDINS PREMIUM

Taksimi i Fondit bazohet në Ligjin nr. 29/2023 “Për tatimin mbi te ardhurat”, si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Të ardhurat e përfituara nga letrat me vlerë konsiderohen si burim të ardhurash i tatueshëm për efekt të aplikimit të tatimit mbi të ardhurat personale. Investitori tatohet vetëm për vlerën e shtuar në fond, në momentin e tërheqjes së fondit.