Blog

STRUKTURA E PORTOFOLIT

Portofoli i fondit të pensionit “Credins Pension” është strukturuar dhe është mbajtur në përputhje me objektivat e investimit, politikën e investimit dhe tiparet e rrezikut të shprehura në Prospektin e plotë të fondit.

Në përputhje me strategjinë e investimit, Fondi do të investojë kryesisht në instrumenta të emetuara nga Republika e Shqipërisë, obligacione afatgjata dhe bono thesari.
Më poshtë paraqitet shpërndarja e instrumentave si përqindje e vlerës së aseteve neto dhe sipas llojit, referuar të dhënave të datës 31 Dhjetor 2023.

SHPËRNDARJA E INSTRUMENTEVE SI PËRQINDJE E ASETEVE TOTALE

SHPËRNDARJA E INSTRUMENTEVE SIPAS LLOJIT