Blog

STRUKTURA E PORTOFOLIT

Portofoli i fondit të pensionit “Credins Pension” është strukturuar dhe është mbajtur në përputhje me objektivat e investimit, politikën e investimit dhe tiparet e rrezikut të shprehura në Prospektin e plotë të fondit.

Në përputhje me strategjinë e investimit, Fondi do të investojë kryesisht në instrumenta të emetuara nga Republika e Shqipërisë, obligacione afatgjata dhe bono thesari.
Më poshtë paraqitet shpërndarja e instrumentave si përqindje e vlerës së aseteve neto dhe sipas llojit, referuar të dhënave të datës 31 Dhjetor 2021.

SHPËRNDARJA E INSTRUMENTAVE SI PËRQINDJE E VLERËS NETO TË ASETEVE (NAV)

SHPËRNDARJA E INSTRUMENTAVE SIPAS LLOJIT

 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest