Blog

STRUKTURA E PORTOFOLIT

Portofoli i fondit Credins Premium është strukturuar dhe është mbajtur në përputhje me objektivat e investimit, politikën e investimit dhe tiparet e rrezikut të shprehura në Prospektin e plotë të fondit.

Në përputhje me strategjinë e investimit, Fondi do të investojë kryesisht në instrumenta të emetuara nga Republika e Shqipërisë, obligacione dhe bono thesari. Më poshtë paraqitet shpërndarja e instrumentave si përqindje e vlerës së aseteve neto dhe sipas llojit, referuar të dhënave të datës 31 Dhjetor 2020.

SHPËRNDARJA E INSTRUMENTAVE SI PËRQINDJE E VLERËS NETO TË ASETEVE (NAV)

SHPËRNDARJA E INSTRUMENTAVE SIPAS LLOJIT