Blog

MATERIALE EDUKATIVE

Përpara se të takoheni me këshilltarin financiar, ju mund të keni disa pyetje lidhur me investimet. Lexoni materialet e mëposhtme për t’u përgatitur para takimit me këshilltarin, dhe për të mësuar më shumë rreth kërkesave tuaja në lidhje me investimin.

thonjeza

NGA T’JA NISËSH

Çdo investitor ka objektivat e tij të investimit që varen nga kërkesa afatshkurtra apo afatgjata. Komunikimi i këtyre objektivave tek këshilltari financiar është hapi i parë i rëndësishëm.
Fillo duke ju përgjigjur këtyre pyetjeve:

 • Cilat janë objektivat e mia të investimit?
 • Sa duhet të jetë rritja e kursimeve për të arritur këtë objektiv?
 • Si e përkufizoj unë riskun, dhe sa risk jam i gatshëm të ndërmarr?
 • Kur do të më duhet të tërheq paratë?
 • A ka kushte të tjera që ndikojnë mbi investimet, si transferimi i pasurisë apo konsiderime taksash?

Këto janë pyetje të rëndësishme që reflektojnë mbi tolerancën për risk, e cila është një
karakteristikë personale që mund të jetë shumë e vështirë për t’u përcaktuar dhe mund
të ndryshojë gjatë kohës. Aftësia juaj për të përballuar risk: mosha juaj, pasuria juaj dhe
nevojat financiare. Të gjitha ndikojnë në përcaktimin e aftësisë për të përballuar riskun.

Kohëzgjatja e planit të investimit luan gjithashtu një rol themelor, sepse tregon se sa
likuiditet duhet mbajtur në portofol. Një plan investimi për pension karakterizohet
nga kohëzgjatje relativisht të lartë deri ne 30 vjet, e cila quhet faza e akumulimit. Gjithashtu
duhet konsideruar dhe periudha e pensionit që mesatarisht mund të shkojë deri në 20 vjet.

PYETJE TË RËNDËSISHME
QË DUHET TI DREJTONI VETES

Përpara se të drejtoheni tek një këshilltar financiar, duhet të mendoni në lidhje me përgjigjet e pyetjeve më poshtë për të sqaruar qëllimin dhe preferencat tuaja:


Pse po kërkoj një këshilltar?

Çfarë kërkoj nga një këshilltar financiar?

 • Ekzekutim transaksionesh në blerje dhe shitje letrash me vlerë dhe monitorim portofoli?
 • Menaxhim profesional dhe kontroll i plotë mbi investimet tuaja?
 • Menaxhim i çdo lloj aseti dhe i çdo lloj nevoje financiare?

Cili është objektivi i investimit?

Sa është/janë horizonti(tet) kohor(e) të planit të investimit?

Çfarë do të thotë “risk” për mua? Sa risk jam i gatshëm të ndërmarr?

Kur duhet të tërheq para?

Çfarë karakteristikash dhe kushtesh të tjera ndikojnë mbi investimin?

 • Transferim pasurie?
 • Trajtimi dhe impakti i taksave?
 • Nevojë periodike për tërheqje parash?

Çfarë komunikimi dua të ndërtoj me këshilltarin?

 • A do përmbusheshin nevojat e mia nëpërmjet raportimeve financiare, komunikimit me telefon, apo nëpërmjet takimeve?
 • Kërkoj një këshilltar që punon në të njëjtin qytet, apo nuk përbën problem komunikimi në distancë?

PYETJET QË DUHET TI DREJTONI
NJË KËSHILLTARI FINANCIAR

Invervista me këshilltarët financiarë është e domosdoshme. Kjo listë me pyetje do t’ju ndihmojë për të gjetur një këshilltar të kualifikuar që është i përkushtuar ndaj standarteve të etikës dhe profesionit.

 • Cili është edukimi?
 • Cilat janë kualifikimet profesionale?
 • Cila është historia e punësimit në biznesin e investimeve?
 • Sa klientë qarkullojnë në firmën ku punoni?
 • A jeni ju pjesëtar e një organizate profesioniste si Instituti CFA?
 • Çfarë shërbimesh ofroni? Planifikim për pension, planifikim investimi, taksë dhe kalim pasurie, sigurim, etj.
 • Cila është struktura e komisioneve?
  1. Komisionet janë mbi produktet/shërbimet që ofroni ju, apo
  2. Jeni ndërmjetës i ndonjë kompanie për të cilën ju i referoni produktet/shërbimet?
 • A janë marrë ndaj jush masa disiplinore për sjellje kundër ligjeve apo kunder etikës profesionale gjatë karrierës?
 • Cila është qasja e proçesit të manaxhimit të investimeve?
 • Si do të më ndihmojë kjo qasje për të arritur objektivin(at) tim(e mia) të investimit?
  1. Cilët janë matësit e performancës?
  2. Cilat janë detyrimet dhe risqet e investimit që po më propozoni?
 • Si është historiku i performancës?
 • Sa shpesh do të komunikoni me mua?
 • Çfarë raportesh do të më dërgohen periodikisht?