Blog

Faza e akumulimit:


Shuma fillestare: Lekë
Lekë
Vite kontribut: Vite
Norma vjetore e kthimit:
Shuma në dispozicion për pension: 0 Lekë
 

Plan pagese mujore në formen e pensionit:


Në dispozicion për pension Lekë
Vitet e parashikuara në pension Vite
Norma vjetore e kthimit  
Pagesa ne  
Pensioni mujor: 0 Lekë


 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest