Blog

Faza e akumulimit:


Shuma fillestare: Lekë
Lekë
Vite kontribut: Vite
Norma vjetore e kthimit:
Shuma në dispozicion për pension: 0 Lekë
 

Plan pagese mujore në formen e pensionit:


Në dispozicion për pension Lekë
Vitet e parashikuara në pension Vite
Norma vjetore e kthimit  
Pagesa ne  
Pensioni mujor: 0 Lekë