Blog

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR

Pensioni Vullnetar si pjesë e njohur e sistemit ndërkombëtar të pensioneve, është krijuar për faktin se sistemet e zakonshme shtetërore të pensioneve nuk u sigurojnë njerëzve të ardhura të mjaftueshme kur arrijnë moshën e pensionit.

Misioni Ynë

Ruajtja e standardit të jetesës
gjatë moshës së pensionit!

Ne besojmë se ky mision lidhet ngushtë me atë çfarë njerëzit kërkojnë në të vërtetë. Dëshira e tyre është të kenë të njëjtën cilësi jete gjatë pensionit si faza përpara daljes në pension. Ne përpiqemi të barazojmë standardin e jetesës përpara dhe pas daljes në pension. Përveç manaxhimit të aseteve të fondit, ne ju ofrojmë anëtarëve këshillim financiaredukim dhe manaxhim risku.

Skema e fondeve private vullnetare do jetë me “kontribute të përcaktuara”, ndërkohë që benefitet në formë pensioni nuk janë të paracaktuara apo të garantuara. Elementi kryesor i kësaj skeme është që risqet nga investimi janë përgjegjësi e vetme dhe e plotë e pjesmarrësve në fond.

Kontributet investohen dhe akumulojnë interesin e fituar nga asetet që ato investohen. Anëtarët përfitojnë shumën e akumuluar nga kontributet dhe interesat kur plotësojnë kushtet e përfitimit. Toleranca për risk është ndër elementet kryesorë që dallon një fond nga një tjetër.

ANËTARËSIMI NË FONDIN “CREDINS PENSION”

Skema Individuale:

Vetëm individi kontribuon në fondin e pensionit vullnetar,
në masën dhe periudhën e dëshiruar.

Shkarkoni Dokumentin

Skema Profesionale:

Punëdhënësi ose punëdhënësi dhe punëmarrësi, derdhin kontribute
në fond në përfitim të punëmarrësve.

Shkarkoni Dokumentin
  • Kuotat në Fondin e Pensionit “Credins Pension” janë të emetuara në monedhën Lek;
  • Kontributet mund të kryhen në mënyrë periodike ose shuma të menjëhershme;
  • Tarifa e vetme administrimit të fondit është 2% në vit e vlerës neto të aseteve;
  • Komisionet dhe tarifat e tjera mbulohen nga Shoqëria Administruese.

✓ Për të shkarkuar Prospektin e Fondit të Pensionit “Credins Pension”  klikoni këtu.


✓ Permbledhje e Prospektit Fondi i Pensionit klikoni këtu


Për informacionin më të fundit mbi Fondin e Pensionit “Credins Pension”, referohuni tek:

Raporti Mujor, Maj 2022

Raporti Mujor, Prill 2022

Raporti Mujor, Mars 2022

RAPORTET FINANCIARE PER FONDIN E PENSIONIT

31.03.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Parë 2022

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Katërt 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Pensionit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyra Financiare e Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyra Financiare e Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyra Financiare e Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyra Financiare e Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2015

Pasqyrat Financiare të Audituara të Fondit “Credins Pension”

Shkarkoni Dokumentin

 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest