Blog

FONDI I INVESTIMIT

Fondi i Investimit është një nga format e sipërmarrjeve të investimeve kolektive (SIK), me pjesëmarrje të hapur, e krijuar në bazë të një kontrate nëpërmjet ofertës publike të kuotave.

Fondi i Investimit “Credins Premium” administrohet nga Credins Invest sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive.

Avantazhet 

  • Fondi ka profil risku të ulët pasi investohet në tituj të Shtetit Shqiptar;
  • Likuiditet i lartë: mundësia e tërheqjes në çdo kohë brenda 7 ditëve;
  • Investim periodik ose shuma të menjëhershme;
  • Menaxhim profesional i investimeve dhe mundësi diversifikimi;
  • Akses i llogarisë së fondit online 24/7.

Kuotat

  • Kuotat në Fondin e Investimit “Credins Premium” janë të emetuara në monedhën Lek;
  • Shuma minimale e investimit është 2.000 lekë;
  • Kjo shumë mund të rritet me një vlerë e cila është minimalisht 1.000 lekë.
  • Në rastin kur ligjet dhe rregulloret në zbatim të tyre aktualisht në fuqi, do të ndryshojnë, shoqëria administruese mund të vendosë që blerja dhe shlyerja e kuotave të kryhet në një monedhë tjetër, pas miratimit paraprak nga AMF.

Për informacionin më të fundit mbi Fondin e Investimit “Credins Premium”, referohuni tek:

Raporti Mujor, Maj 2022

Raporti Mujor, Prill 2022

Raporti Mujor, Mars 2022

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E INVESTIMIT

31.03.2022

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2022

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

 

Të nderuar Investitorë,

 

Në kuadër të përditësimit të të dhënave personale, jeni të lutur të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të Credins Invest sh.a. për të kryer përditësimin e të dhënave tuaja, përfshirë dokumentin tuaj të identifikimit brenda afatit të skadencës.

 

Faleminderit,

Credins Invest