Blog

FONDI I INVESTIMIT

Fondi i Investimit është një nga format e sipërmarrjeve të investimeve kolektive (SIK), me pjesëmarrje të hapur, e krijuar në bazë të një kontrate nëpërmjet ofertës publike të kuotave.

Fondi i Investimit “Credins Premium” administrohet nga Credins Invest sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve.

Avantazhet 

  • Fondi ka profil risku të ulët pasi investohet në tituj të Shtetit Shqiptar;
  • Likuiditet i lartë: mundësia e tërheqjes në çdo kohë brenda 7 ditëve;
  • Investim periodik ose shuma të menjëhershme;
  • Menaxhim profesional i investimeve dhe mundësi diversifikimi;
  • Akses i llogarisë së fondit online 24/7.

Kuotat

  • Kuotat në Fondin e Investimit “Credins Premium” janë të emetuara në monedhën Lek;
  • Shuma minimale e investimit është 2.000 lekë;
  • Kjo shumë mund të rritet me një vlerë e cila është minimalisht 1.000 lekë.
  • Në rastin kur ligjet dhe rregulloret në zbatim të tyre aktualisht në fuqi, do të ndryshojnë, shoqëria administruese mund të vendosë që blerja dhe shlyerja e kuotave të kryhet në një monedhë tjetër, pas miratimit paraprak nga AMF.

Për informacionin më të fundit mbi Fondin e Investimit “Credins Premium”, referohuni tek:

Raporti Mujor, Prill 2024

Raporti Mujor, Mars 2024

Raporti Mujor, Shkurt 2024

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E INVESTIMIT