Blog

FONDI I INVESTIMIT

Fondi i Investimit është një nga format e sipërmarrjeve të investimeve kolektive (SIK), me pjesëmarrje të hapur, e krijuar në bazë të një kontrate nëpërmjet ofertës publike të kuotave.

Fondi i Investimit “Credins Premium” administrohet nga Credins Invest sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive.

Avantazhet 

  • Fondi ka profil risku të ulët pasi investohet në tituj të Shtetit Shqiptar;
  • Likuiditet i lartë: mundësia e tërheqjes në çdo kohë brenda 7 ditëve;
  • Investim periodik ose shuma të menjëhershme;
  • Menaxhim profesional i investimeve dhe mundësi diversifikimi;
  • Akses i llogarisë së fondit online 24/7.

Kuotat

  • Kuotat në Fondin e Investimit “Credins Premium” janë të emetuara në monedhën Lek;
  • Shuma minimale e investimit është 2.000 lekë;
  • Kjo shumë mund të rritet me një vlerë e cila është minimalisht 1.000 lekë.
  • Në rastin kur ligjet dhe rregulloret në zbatim të tyre aktualisht në fuqi, do të ndryshojnë, shoqëria administruese mund të vendosë që blerja dhe shlyerja e kuotave të kryhet në një monedhë tjetër, pas miratimit paraprak nga AMF.

Për informacionin më të fundit mbi Fondin e Investimit “Credins Premium”, referohuni tek:

Raporti Mujor, Dhjetor 2021

Raporti Mujor, Nentor 2021

Raporti Mujor, Tetor 2021

Raporti Mujor, Shtator 2021

RAPORTET FINANCIARE PËR FONDIN E INVESTIMIT

30.09.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2021

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2021

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i Dytë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2021

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Parë 2021

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin e Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

30.09.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Tretë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2020

Pasqyrat Financiare të Fondit të Investimit “Credins Premium”, Tremujori i Katërt 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i parë 2020

Shkarkoni Dokumentin

30.06.2020

Pasqyrat Financiare për Fondin e Investimit, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të audituara për Fondin “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat Financiare e Fondi të Investimit “Credins Premium”

Shkarkoni Dokumentin