RAPORTE TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE

RAPORTI VJETOR 2019

Shkarkoni Dokumentin

RAPORTI VJETOR 2018

Shkarkoni Dokumentin

RAPORTET E PASQYRAVE FINANCIARE

30.06.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i dytë 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2019

Pasqyrat Financiare të audituara të Shoqërise Administruese

Shkarkoni Dokumentin

31.03.2020

Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese, Tremujori i pare 2020

Shkarkoni Dokumentin

31.10.2019

Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2018

Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2016

Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2017

Pasqyrat financiare të Shoqërisë Administruese

Shkarkoni Dokumentin

31.12.2015

Pasqyrat financiare te audituara të Shoqerise Administruese

Shkarkoni Dokumentin