Blog

PERFORMANCA E FONDEVE

Performanca e fondeve ndikohet kryesisht nga ecuria e normave të interesit të titujve të borxhit të Republikës së Shqipërisë. Performanca e kaluar nuk është një udhëzues, premtim apo garanci për performancën e ardhshme, dhe nuk duhet të jetë faktori i vetëm i shqyrtimit gjatë zgjedhjes së një produkti.

Të gjitha investimet financiare përfshijnë një element të rrezikut, prandaj vlera e investimit tuaj dhe të ardhurat nga investimi do të ndryshojnë. Treguesi i rrezikut sintetik dhe për­fitimit përdoret për të paraqitur ndaj investitorëve, luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në performancën e kaluar të tij.
Emri i Fondit Lloji i Fondit Data e Vlerësimit Data e Publikimit Çmimi ditor/njësi Vlera Neto e Aseteve Niveli i Riskut