Blog

Në mbledhjen e datës 26 mars 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, miratoi regjistrimin e Fondit të Investimeve Alternative për klientët profesionistë dhe të kualifikuar, Sea Land Alternative Investment Fund, Shoqëri Komandite SIK. Fondi do të administrohet nga Shoqëria Administruese e Fondeve “Credins Invest” sh.a. Datë : 26/03/2021 ...
Lexo më shumë
Të nderuar anëtarë, Ju bëjmë me dije që kontratat e anëtarësimit në fondin e pensionit vullnetar kanë pësuar disa ndryshime. Ndryshimet në kontratat e anëtarësimit, nuk e afektojnë marrëdhënien bazë kontraktuale të anëtarëve ekzistues, pasi konsistojnë në plotësimin e të dhënave personale të anëtarëve apo edhe të kontributorëve të tyre, si dhe në autorizimin për përpunimin e të dhënave personale ...
Lexo më shumë
Përshtatshmëria e aktivitetit dhe licencimi i shoqërisë Credins Invest sh.a., edhe për administrimin e Fondeve të Investimeve Alternative Në mbledhjen e datës 29 dhjetor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi miratimin e përshtatshmërisë së aktivitetit të shoqërisë administruese “Credins Invest” sh.a., me Vendimin nr. 206, me kërkesat e ligjit 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, dhe ...
Lexo më shumë
Të nderuar Investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, shoqëria Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe vazhdimësinë e punës lidhur me kërkesat dhe nevojat e klientëve. Dëshirojmë t’ju njoftojmë që ...
Lexo më shumë
Të nderuar Anëtarë, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendim nr. 103, më 29.07.2020 ...
Lexo më shumë
Të nderuar investitorë, Referuar situatës së vështirë të krijuar nga Coronavirusi në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe në zbatim të masave të marra nga Qeveria për parandalimin e përhapjes së Covid-19, Credins Invest ka krijuar kushtet e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe vazhdimësinë e punës lidhur me kërkesat dhe nevojat e klientëve. Dëshirojmë t’ju njoftojmë që aktiviteti po ...
Lexo më shumë
Të nderuar Investitorë, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit te Investimit “Credins Premium”, miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendim nr. 91, më 29.06.2020. Ju bëjmë me dije që, ...
Lexo më shumë
Lançohet platforma online nga Bursa Shqiptare e Titujve, ALSE, për publikimin e të dhënave për fondet e pensionit vullnetar dhe fondet e investimeve. Credins Invest sh.a. dhe shoqëritë e tjera administruese të fondeve, do të publikojnë të dhënat ditore në nje platformë të vetme, duke ofruar më tepër transparencë për klientin. Të dhënat ditore të fondeve që shoqëria Credins Invest ...
Lexo më shumë
Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2019, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim. ...
Lexo më shumë
Të nderuar Investitorë, Në kuadër të Ligjit nr. 4/2020 datë 30.01.2020 për “Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”, Credins Invest është e angazhuar në përmbushjen e dispozitave të ligjit dhe ka detyrimin e raportimit të të dhënave të kërkuara për çdo klient, qoftë individ, person fizik apo shoqëri. Credins Invest, ashtu si bankat e nivelit të dytë dhe institucionet ...
Lexo më shumë