Blog

Në mbledhjen e datës 29 Dhjetor 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, miratoi regjistrimin e Fondit të Investimeve Alternative për klientët profesionistë dhe të kualifikuar, Green View Alternative Investment Fund, Shoqëri Komandite SIK. Fondi do të administrohet nga Shoqëria Administruese e Fondeve “Credins Invest” sh.a.   Datë: 29.12.2021 ...
Lexo më shumë
Përgjatë muajit Dhjetor 2021, shoqëria administruese e fondeve Credins Invest, zhvilloi modulin e trajnimit “Edukimi në vazhdim” për agjentët e Fondit të Investimit “Credins Premium”, në kuadër të rregullores nr. 198, dt 29.12.2020 për “Kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim”. Trajnimet u zhvilluan në datat 9, 10, 17, 22, 23 Dhjetor 2021 në ambjentet e Bankës Credins, ku pjesëmarrës ishte ...
Lexo më shumë
Të nderuar Anëtarë të Fondit të Pensionit, Në këtë 10 vjetor të veprimtarisë së fondit të pensionit “Credins Pension”, kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë që duke filluar nga data 15 Dhjetor 2021, fillon aplikimi i tarifës së re të administrimit për të gjithë anëtarët e fondit të pensionit “Credins Pension”. Tarifa e administrimit është ulur nga 2.4% në masën 2% në ...
Lexo më shumë
Dëshirojmë t’ju njoftojmë që në datat 9, 10, 17, 22, 23 Dhjetor 2021, Credins Invest do të zhvillojë trajnimin me teme “Edukimi në vazhdim” për agjentët e tregut SIK. Trajnimi do të zhvillohet pranë zyrave qendrore të Bankës Credins, Salla e Trajnimeve në katin -1. Credins Invest, Datë 19/11/2021 ...
Lexo më shumë
Të nderuar Investitorë, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji  Nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest, ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit te Investimit “Credins Premium”, miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendim nr. 144, më 30.08.2021, dhe Informacionin Kryesor ...
Lexo më shumë
Të nderuar Anëtarë të Fondit të Pensionit, Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë që duke filluar nga data 1 Gusht 2021, fillon aplikimi i tarifës së re të administrimit për të gjithë anëtarët e fondit të pensionit “Credins Pension”. Në kontratën për anëtarësim, ka ndryshuar tarifa e përcaktuar në pikën “a” të nenit 16 “Tarifat e Shoqërisë Administruese”. Tarifa e administrimit është ...
Lexo më shumë
Të nderuar Anëtarë të Fondit të Pensionit “Credins Pension”, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe Aktet nënligjore të dala nën zbatim të tij, shoqëria “Credins Invest” sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Pensionit “Credins Pension”. Përditësimi i Prospektit konsiston në: ...
Lexo më shumë
Credins Invest publikon raportin përmbledhës për vitin 2020, i cili paraqet performancën dhe ecurinë e fondeve përgjate këtij viti. Raporti jep një pasqyrë lidhur me aktivitetet e zhvilluara përgjatë vitit, përgjegjësinë sociale, ecurinë e aktivitetit të shoqërise dhe sfidat për në vijim. ...
Lexo më shumë
Të nderuar klientë të Fondit të Pensionit dhe të Fondit të Investimit, Dëshirojmë t’ju informojmë  që brenda muajit Gusht 2021, kushdo që ka ndryshuar apo nuk ka depozituar të dhëna si: numër kontakti, adresë banimi, adresë e-maili, dokument identifikimi të vlefshëm apo rezidencë tatimore, është i lutur të paraqitet pranë zyrave të Credins Invest Sh.a. ose çdo dege të Bankës ...
Lexo më shumë
Të nderuar Anëtarë, Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, shoqëria Credins Invest sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Pensionit “Credins Pension”. Ju bëjmë me dije që, në Prospekt janë përditësuar të dhënat ...
Lexo më shumë