Blog


Llogarit përfitimin fiskal nga anëtarësimi në fond:


* Shifrat në lekë

Kontributi zbritet nga Paga Bruto - Ligji i Ri Kontributi paguhet nga Paga Neto pas Tatimit
Rasti i Parë Rasti i Dytë

Paga Bruto: (1)

Kontribut për Pension Privat Mujor: (2)

Kontribute të Detyrueshme Sigurime Shoqërore të Punëmarrësit: (3)

Sigurimet Shëndetësore të Detyrueshme të Punëmarrësit: (4)

Paga Bruto minus Kontribute Vullnetare: (Rasti 1: 5= 1-2; Rasti 2: 5=1)

Tatimi mbi Pagë: (6= 5 * Përqindje e tatimit progresiv)

Paga Neto: (7=1-2-3-4-6)

Përfitimi fiskal që rezulton nga diferenca e pagave neto midis dy rasteve: 8= 7 (Rasti 1) - 7 (Rasti 2)

Udhëzime referuar tabelës së mësipërme:


  1. Në të dy rastet individi kontribuon individualisht në një fond pensioni privat.
  2. Plotësoni kutinë (1) "Paga Bruto" me vlerën e pagës tuaj.
  3. Plotësoni kutinë (2) "Kontribut për Pension Privat Mujor" me vlerën e kontributit individual.
  4. Shtypni butonin "Llogarit".
  5. Vlera që rezulton në kutinë (8) "Përfitimi fiskal që rezulton nga diferenca e pagave neto midis dy rasteve" është vlera e shtuar në pagën neto nga zbritja e kontributit  individual nga paga pëpara llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat personale.
  6. Kutia (3) "Kontribute të detyrueshme Sigurime Shoqërore" dhe kutia (4) "Sigurime Shëndetësore të detyrueshme Punëmarrës" plotësohen automatikisht me vlerat sipas përqindjeve që janë të detyrueshme të derdhen në shtet sipas ligjit për "Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore".
  7. Kutia (6) "Tatimi mbi pagë" kalkulohet automatikisht sipas Ligjit nr. 29/2023, "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar. Në rastin e parë aplikohet sic e kërkon ligji.