Blog

KUSH JEMI NE

Credins Invest sh.a. mbikqyret nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9572,
datë 03.07.2006, për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, ligjit nr.10197,
datë 10.12.2009, për Fondet e Pensionit Vullnetar dhe ligjit nr.10198, datë 10.12.2009, për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive.

OBJEKTIVAT TONA JANË:

Mbledhja dhe Investimi i fondeve të pensionit vullnetar si dhe kryerja e pagesave të pensionit,
bazuar në liçensën nr.3, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, datë 23.11.2011.

Administrimi i fondeve te pensionit vullnetar dhe aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive,
mbështetur në licensën me nr.3, datë 30.05.2016, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Shoqëria Administruese zotërohet nga:

76% Banka Credins0%
24% SiCRED sh.a. Shoqëri Sigurimi Jete0%

Shoqëria Administruese mund të ketë nën administrim një ose disa fonde pensioni  dhe një ose disa fonde investimi njëkohësisht.

Aktualisht Shoqëria Administruese ka nën administrim Fondin e Pensionit Vullnetar me emërtimin Credins Pension dhe Fondin e Investimit Credins Premium.