Blog

 

Kurse më shumë dhe investo sa më herët

Kurse më shumë dhe investo sa më herët

Po jetojmë në periudhë inflacioni të lartë. Investimi ështe mënyra më e mirë për të zbutur ndikimet negative te inflacionit, pasi kthimet e pritshme nga investimi mund të asnjëanësojnë humbjen e vlerës së likuiditetit tuaj për shkak të inflacionit.

Niveli i i lartë i inflacionit, sjell humbje të vlerës të parasë, duke tkurrur fuqinë tuaj blerëse, duke bërë që kursimet tuaja monetare të vlejnë më pak në të ardhmen.

Mbajtja e likuiditetit të painvestuar, privon investitorët nga përfitimi i kthimeve të investimit, të cilat zbusin efektet e humbjes së vlerës nga inflacioni.

Investo tani me Credins Invest!

____________________

Investimi në fond nuk është i garantuar! Performanca e kaluar nuk është një udhëzues, premtim apo garanci për performancën e ardhshme dhe nuk duhet të jetë faktori i vetëm i shqyrtimit gjatë zgjedhjes së një produkti. Të gjitha investimet financiare përfshijnë një element risku. Prandaj, vlera e investimit tuaj dhe të ardhurat nga ajo do të ndryshojnë. Për informacion shtesë, jeni të ftuar të lexoni Prospektin e Fondit dhe Informacionin Kryesor për Investitorin.