Karriera

Pozicione Vakante


Analist i Investimeve

Analisti i Investimeve është pergjegjës për zvhillimin e analizave per investim per fondin Credins Premium dhe Credins  Pensions dhe kordinon aktivitetin e Komitetit të Investimeve.

Detyrat kryesore:

 • Egzaminon dhe vlerëson trend-et ekonomike dhe të tregut.
 • Analizon pasqyrat financiare dhe indikator të tjerë për të përcaktuar investimet e mundshme.
 • Përpilon raporte investimi ku rekomandon investime të caktuara.
 • Përpilon raportet periodike që dërgohen tek Komiteti i Investimit.
 • Rekomandon kohën për të kryer një investim, dhe përpilon urdhrat për blerjen/shitjen e investimeve.
 • Hedh në sistemin kryesorë urdhërat dhe tiketat për investim.
 • Mban marrëdhëniet me broker-at dhe tregatrët e letrave me vlerë.
 • Rekomandon ndryshime të politikës së investimit.
 • Kordinon aktivitetin e Komitetit të Investimit.
 • Përgatit  raportime të tjera të kërkura nga Manaxheri Portofolit,CEO apo AMF

Kërkesat / Aftësitë:

 • Diplomë e Shkollës së Lartë
 • Aftësi analitike, për të punuar i pavarur dhe në grup.
 • Aftësi kompjuterike, kryesisht ne paket Microsoft Office

Kandidatët duhet të dorëzojnë:

 • Një Curriculum Vitae

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se data  24 Maj  2019 dhe në adresen: contact@credinsinvest.com

This post is also available in: English