Blog

Informacion mbi Fondin

Fondi i Investimeve Alternative (FIA) ёshtё sipërmarrja e investimeve kolektive, e cila siguron kapital nga një numër investitorësh, me qëllim investimin e tij në përputhje me një politikë të përcaktuar investimi, për realizimin e përfitimeve për investitorët, bazuar në ligjin 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.

Fondi i Investimeve Alternative u ofrohet vetëm klientëve profesionistë dhe të kualifikuar, referuar dispozitave ligjore të Ligjit 56/2020 si vijon:

 

“Klient profesionist” ёshtё klienti që përmbush kriteret e mëposhtme:

a) Subjektet, të cilat licencohen ose njihen për të ushtruar veprimtari në tregjet financiare:

 • bankat dhe degët e bankave të huaja;
 • firmat e investimeve;
 • institucione të tjera financiare të licencuara apo të njohura;
 • shoqëritë e sigurimeve;
 • sipërmarrjet e investimeve kolektive dhe shoqëritë administruese të këtyre sipërmarrjeve;
 • fondet e pensionit vullnetar dhe shoqëritë administruese të këtyre fondeve;
 • tregtuesit e mallrave bazë në formën e instrumenteve financiare dhe të derivativëve të mallrave bazë;
 • firmat vendore që ofrojnë shërbime të investimeve;
 • investitorë të tjerë institucionalë.

b) Ndërmarrje të mëdha që përmbushin të paktën dy nga kriteret e mëposhtme:

 • shuma totale e aktiveve në bilanc është të paktën 2,6 miliardë lekë;
 • xhiroja neto është të paktën 5,2 miliardë lekë; ose
 • kapitalet e veta janë të paktën 260 milionë lekë.

c) Njësitë e qeverisjes qendrore dhe rajonale, organet publike që administrojnë borxhin publik, bankat qendrore, institucionet ndërkombëtare, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Qendrore Europiane, Banka Europiane e Investimeve dhe organizata të tjera të ngjashme ndërkombëtare.

ç) Investitorë të tjerë institucionalë, veprimtaria kryesore e të cilëve është investimi në instrumente   financiare, përfshirë subjektet e dedikuara në titullzimin e aktiveve ose transaksioneve të tjera financiare.

“Klient i kualifikuar” është çdo person, juridik ose fizik, që kategorizohet si klient joprofesionist, por që, me kërkesë të tij, trajtohet si klient profesionist, kur përmbush të paktën dy prej kritereve të mëposhtme:

 • klienti ka kryer transaksione në madhësi të konsiderueshme në tregun përkatës, me një frekuencë mesatare prej 10 operacionesh për tremujor, përgjatë katër tremujorëve të mëparshëm;
 • madhësia e portofolit të instrumenteve financiare të klientit, përfshirë depozitat në para dhe instrumentet financiare tejkalon 65 milionë lekë;
 • klienti punon ose ka punuar në sektorin financiar për të paktën një vit në një pozicion profesional, i cili kërkon njohuri të transaksioneve ose shërbimeve të parashikuara.

Fondet e Investimeve Alternative krijohen si:

Shoqëri Investimi, e cila ёshtё sipërmarrja e investimeve kolektive  e themeluar si shoqëri aksionare, sipas  parashikimeve  të  legjislacionit  në  fuqi  për  tregtarët  dhe  shoqëritë  tregtare.

Shoqëri Komandite, e cila ёshtё sipërmarrja e investimeve kolektive e themeluar si shoqëri komandite, në bazë të legjislacionit në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare (“shoqëri komandite e sipërmarrjes së investimeve kolektive”

Fondet e Investimeve Alternative, administrohen nga shoqëria administruese e fondeve të investimeve alternative (SHAFIA), e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, veprimtaria e të cilës është administrimi i një ose më shumë fondeve të investimeve alternative dhe krahas kësaj, mund të marrë përsipër funksionet e administrimit dhe të marketimit të fondeve të investimeve alternative, sipas përcaktimeve në ligjin 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.