Blog

BAZA LIGJORE PËR SIPËRMARRJET E INVESTIMEVE KOLEKTIVE

Ligji nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe rregulloret e miratuara në zbatim të ligjit, të nxjerra nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare janë baza e aktiviteteve dhe operacioneve të Fondit të Investimit “Credins Premium”. Kërkesat e ligjit dhe rregulloreve përbëjnë një pjesë integrale të Prospektit të Fondit “Credins Premium”.

Shfletoni elektronikisht ligjin e plotë

DEPOZITARI I FONDIT CREDINS PREMIUM

Banka depozitare, ku ruhen asetet e Fondit të Investimit Credins Premium është Banka Amerikane
e Investimeve. Fondi nuk mbart asnjë rrezik të bankës Depozitare dhe as të Shoqërisë Administruese, sipas ligjit Shqiptar dhe parimeve ndërkombëtare të krijimit dhe administrimit të Fondeve.
Asetet e Fondit nuk do mund të jenë objekt i pretendimeve ose ekzekutimeve, të kryera në emër dhe për llogari të kreditorëve të Shoqërisë Administruese apo Depozitarit.
Fondi nuk mund të jetë pjesë e procedurës së falimentimit. Banka Depozitare:

  • Licencohet nga Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për aktivitetin e kujdestarisë dhe depozitarit të Fondeve të Investimit;
  • Rregullohet dhe mbikëqyret nga AMF;
  • Mbron interesat e anëtarëve në fond;
  • Raporton çdo shkelje të Shoqërisë Administruese në AMF.
  • Kryen funksionin e kontrollit të zbatimit të ligjshmërisë dhe raportimit të pavarur për Fondin.

Ju mund ti referoheni faqes zyrtare të rregullatorit Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF)
për legjislacionin, publikime dhe të rejat më të fundit lidhur me fondet e pensioneve dhe fondet e investimeve që operojnë në Republikën e Shqipërisë.