Blog

 

Miratohet Prospekti i Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Miratohet Prospekti i Fondit të Pensionit “Credins Pension”

Të nderuar Anëtarë të Fondit të Pensionit “Credins Pension”,

Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe Aktet nënligjore të dala nën zbatim të tij, shoqëria “Credins Invest” sh.a., ju njofton se ka kryer përditësimin e Prospektit të Fondit të Pensionit “Credins Pension”.

Përditësimi i Prospektit konsiston në:

  1. Ndryshimin e emërtimit të shoqërisë dhe objektit të saj, që vijnë si rrjedhojë e përshtatshmërisë me kërkesat e ligjit nr. 56/2020, si më poshtë:

“Credins Invest” sh.a. Shoqëri Administruese e Fondeve

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është:

  • Administrimi i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive me ofertë publike;
  • Administrimi i Fondeve të Investimeve Alternative vetëm per Klientë Profesionistë dhe të Kualitikuar;
  • Administrimi I Fondeve te Pensionit Vullnetar.
  1. Është përditësuar grafiku i të dhënave historike të Fondit të Pensionit, konkretisht pika 1, seksioni 1.1 “Të dhëna historike”
  2. Me kënaqësi, ju bëjmë me dije se Këshilli i Administrimit i Shoqërisë Administruese ka marrë vendim për uljen e tarifës së administrimit. Ndryshimi i tarifës së administrimit është reflektuar në Prospektin e Fondit të Pensionit.

Prospekti i plotë i Fondit të Pensionit “Credins Pension” është i publikuar në faqen tonë zyrtare www.credinsinvest.com

Faleminderit,
Credins Invest

Datë: 29/07/2021