Blog

 

Mars 2021

Në mbledhjen e datës 26 mars 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, miratoi regjistrimin e Fondit të Investimeve Alternative për klientët profesionistë dhe të kualifikuar, Sea Land Alternative Investment Fund, Shoqëri Komandite SIK. Fondi do të administrohet nga Shoqëria Administruese e Fondeve “Credins Invest”...

Menaxhimi i parasë duket se vazhdon të jetë një nga çështjet kryesore që të rriturit hasin vështirësi. Shumica e të rriturve kanë adaptuar zakonet financiare në momentin që kanë patur një burim të ardhurash personal që zakonisht është nga puna, pra nga mosha 18 vjeç...

Të nderuar anëtarë, Ju bëjmë me dije që kontratat e anëtarësimit në fondin e pensionit vullnetar kanë pësuar disa ndryshime. Ndryshimet në kontratat e anëtarësimit, nuk e afektojnë marrëdhënien bazë kontraktuale të anëtarëve ekzistues, pasi konsistojnë në plotësimin e të dhënave personale të anëtarëve apo edhe...