Blog

 

Dhjetor 2020

Përshtatshmëria e aktivitetit dhe licencimi i shoqërisë Credins Invest sh.a., edhe për administrimin e Fondeve të Investimeve Alternative Në mbledhjen e datës 29 dhjetor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi miratimin e përshtatshmërisë së aktivitetit të shoqërisë administruese “Credins Invest” sh.a., me...