Back
Next
©2016 CREDINS INVEST
Politikat e Privatësisë
Albanian

Mirësevini
Mirësevini në faqen e CREDINS INVEST SH.A. Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (“AMF”) me licencën Nr. 3 datë 30.05.2016  për të ushtruar edhe veprimtarinë e administrimit të aseteve të sipërmarrjeve kolektive.

CREDINS INVEST SH.A. është zgjerim i Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a., licencuar më 23.11.2011 nga AMF për të kryer  veprimtarinë e mbledhjes dhe investimit të fondeve të pensionit vullnetare si dhe në kryerjen e pagesave për pension. Tashmë kjo Shoqëri ka si objekt të aktivitetit të saj, përvec administrimit të fondeve të pensionit vullnetar edhe fondet e investimeve.

Aktualisht, Shoqëria ka nën administrim Fondin e Pensionit Vullnetar “SiCRED Pensions”, licencuar  më 13.12.201
1 si dhe Fondin e Investimit “Credins Premium”, licencuar më 30.05.2016.

Llogaria Juaj Online

Performanca e "SiCRED Pensions"

Data:                     më 23.02.2017
Vlera Neto Aktiveve:  249,341,559.55
Performanca e "Credins Premium"
Data:                     më 23.02.2017
Çmimi për kuotë (Lekë): 1,071.3920

Çmimi për kuotë (Lekë):  1,312.4126
Vlera Neto Aktiveve:  248,722,522.39